top of page

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER


İhracatçılarımız için yurt dışı fuar katılımları hiç kuşkusuz en önemli faaliyetlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak buna rağmen yurt dışı fuarlara katılan firma sayısı henüz arzulanan sayıda değil. Her ne kadar yurt dışı fuarlara katılan firma sayısı her geçen gün artış gösterse de bu sayının artırılması hedefleniyor. İhracata dayalı büyüme modeli uygulayan Türkiye’nin ekonomi yönetimi, ihracatın artması için son derece önemli destekler sağlıyor. Yurt dışı fuarlara katılımı desteklemek için sağlanan destekler de bunların bir kısmını oluşturuyor. Yurt dışı fuarlara katılmak isteyen firmalara fikir vermesi amacıyla bu konuda merak edilenleri sizin için derledik.

Kimler yurt dışı fuar desteklerinden faydalanabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurtdışı fuar desteklerinden faydalanamaz.

Yurt dışında gerçekleştirilen tüm fuarlar destek kapsamında mıdır?

Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlar ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş organizatörlerce Milli katılım organizasyonu yapılması uygun görülen fuarlar destek kapsamındadır.

Yurt dışı fuarlara Bireysel Katılım ile Milli Katılım arasındaki fark nedir?

Bireysel katılım şeklinde katılımcı şirket yer tahsisini fuarın ana organizatöründen yapar, stand yapısını kendisi belirler, sergileyeceği ürünlerin nakliye işlemlerini kendisi yürütür. Milli katılım şeklinde ise Bakanlık tarafından yetki verilmiş Türkiye ‘de yerleşik organizatörden yer tahsisini yapar, stand yapısı Milli katılımcı diğer şirketler ile aynı olur ve organizatör tarafından sağlanır. Nakliye hizmeti vermesi durumunda nakliye işlemlerini de organizatör yürütür.

Yurt dışı fuar katılımlarında hangi harcamalar destek kapsamındadır?

Bakanlık resmi web sayfasında yayınlanacak olan “Desteğe Esas tutar”; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcı şirkete metrekare bazında ödenecek bedel olarak tanımlanmıştır.

Milli katılımı desteklenen yurt dışı fuar organizasyonlarında, “Desteğe Esas Tutar” her fuar için ayrı ayrı belirlenir.

Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda, “Desteğe Esas Tutar” her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Yurt dışı fuar katılımları hangi oranda destekleniyor? Bir fuardan en fazla hangi miktarda destek alınabilir?

Daha önce ABD Doları cinsinden belirlenmiş olan fuar bazında ödenecek destek tutarı üst limitleri, 2017/4 Sayılı yeni karar ile birlikteTürk Lirası cinsinden genel nitelikli fuarlar için 50.000TL, sektörel nitelikli fuarlar için 75.000TL, Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlar için ise 250.000TL olarak belirlenmiştir.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

Destek alabileceğimiz yurt dışı fuar sayısında bir sınırlama var mıdır?

Bir katılımcı şirket istediği kadar fuar için destek talebinde bulunabilir ve sektörel nitelikli fuarların her birinden 50.000 TL üst limite kadar destek alabilir.

Prestijli olarak ise bir takvim yılında en fazla iki fuar için 250.000 TL üst limite kadar destek alabilir.

Bununla birlikte 2017/4 Sayılı Kararın Bakanlık yetkisini düzenleyen 11. maddesine istinaden çeşitli kısıtlamalar getirebilir.

Yurt dışı fuar desteği için ön başvuru / ön onay işlemi var mıdır?

01.07.2017 tarihinden itibaren başlayan fuarlar için 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına göre ön başvuru işlemine son verilmiştir. Bireysel katılımlarda uygulanan en geç 15 gün öncesine kadar yapılması gereken ön başvuru işlemi ortadan kalkmıştır. Başka bir ön onay almadan sadece fuar sonrası 3 aylık süre içerisinde yapılacak başvuru ile destek alınabilecektir.

Yurt dışı fuar desteği alabilmek için başvuru süresi ile ilgili bir sınırlama var mıdır?

Milli katılım organizasyonlarında bu Karar kapsamındaki destek başvuruları EK-2’de yer alan belgelerle birlikte fuar öncesinde veya fuarın bitiminden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde organizatör tarafından yapılır.

Bireysel katılımı desteklenen fuarlara katılım kapsamında yapılacak destek başvuruları, katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde EK-2’de yer alan belgelerle birlikte ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır.

Yurt dışı fuar destek başvuru dosyamızda eksik belge olması durumunda ne olur?

Fuar sonrası başvurunuz incelendikten sonra eksik belgeleriniz olması durumunda; başvuru aşamasında Ek-5 formu ile bildirdiğiniz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinize eksiklik yazısı gönderilir.

KEP adresi yetkili hizmet sunucularından alınan ...@hs...kep.tr formatında bir adres olmalıdır. Şirketlere ya da şahıslara ait e-posta adresleri Kayıtlı Elektronik Posta olarak değerlendirilmemektedir.

Tarafınıza bildirilen eksik belgeleri tebliğ tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde dilekçe ekinde evrak kayıt birimine ulaştırılmalıdır.

Kimler yurt içi fuar desteklerinden faydalanabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurt içi fuar desteklerinden faydalanamaz.

Yurt içinde gerçekleştirilen tüm fuarlar destek kapsamında mıdır?

Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen destek alabilecek sektörel nitelikli uluslararası yurtiçi fuarlar listesinde yer alan fuarlar desteklenmektedir.

Yurt içi fuar desteği alabilmek için ihracatçı birliği üyeliği zorunlu mudur?

Evet zorunludur, 2014/4 sayılı kararın katılımcı tanımında ihracatçı birliğine üye şirket ibaresi yer almaktadır.

İhracatçı birliği üyeliği zorunlu olmakla birlikte destek başvurusu her fuar için Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen ilgili birliğe yapılacaktır.

Başvuru yapılacak birliğe ayrıca üye olunması gerekmemektedir.

Yurt içi fuar desteği için ne zaman ve nereye başvuru yapılacaktır?

2014/4 Sayılı karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; organizatör ve/veya katılımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir.

Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Yurt içi fuar desteği için ön başvuru / ön onay işlemi var mıdır?

Hayır, 2014/4 sayılı karar kapsamında destekten faydalanacak katılımcı şirketler için ön başvuru ya da ön onay işlemi bulunmamaktadır.

Yurt içi fuar katılımları hangi oranda destekleniyor? Bir fuardan en fazla hangi miktarda destek alınabilir?

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand konstrüksiyonu için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.

Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.

Kaynak: immib.org.tr


Ekran Resmi 2022-10-23 20.29.04.png

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

ALTIN DUNYASI HAFTALIK MAILING LİSTESİNE KAYIT OLUN